Đỗ Nguyễn Tường Vi

Chủ nhiệm CLB Anh văn

Phạm Minh Nhật

Hỗ trợ kỹ thuật và học thuật

Mai Võ Hoàng Mi

Leader SBU2 – Seminars, Workshops and Meet-ups

Thái Thị Mỹ Tiên

Thành viên SBU 2

Vũ Trần Trúc Uyên

Thành viên SBU 2

Trần Thị Diễm My

Thành viên SBU2

Phan Châu Giang

Hỗ trợ chuyên mục Movies of the week – Thành viên SBU 2

Nguyễn Hoàng Mai Thanh

Leader SBU 3 – Contests & Outdoor Events

Nguyễn Tiến Phước Nhân

Hỗ trợ chuyên mục Movies of the week – Thành viên SBU 3

Hồ Thị Kim Trang

MC chuyên mục Songs of the week – Thành viên SBU 3

Trần Quyết Thắng

Hỗ trợ chuyên mục Movies of the week – Thành viên SBU 3

Ngô Minh Quân

Thành viên SBU 3

Nguyễn  Võ Huy Thọ

Thành viên website